Услуги

Salve - pr и реклама, обучения-тренинги

Salve осъществява PR, реклама и обучения-тренинги за фирми, организации и личности.PR и реклама

Разработване и изпълнение на PR стратегии

 • Корпоративен и институционален PR – корпоративни комуникации, позициониране и управление на имиджа на компанията, фирмата, институцията
 • Продуктов PR - позициониране и представяне на нови и утвърдени продукти или услуги
 • Личен PR - изграждане на имидж, подготовка за обществени изяви, консултации

Творчески концепции на рекламни кампании

 • Позициониране на фирма, продукт, услуга
 • Корпоративна идентичност, слоуган
 • Текстове за реклама, уеб-сайт, брошури
 • Канали на комуникация
 • Планиране и координация на рекламни кампании

Организиране на събития

 • Творческа разработка и сценарий
 • Организация и управление на събитието
 • Дизайн и декорация
 • Осигуряване на водещи, музикални групи, артисти, техника

Връзки с медиите

 • База-данни на медиите
 • Анализ на медиите
 • Писане на текстове за медиите
 • Връзки с медиите
 • Организиране на събития за медиите
 • Осъществяване на медийни партньорства

Digital PR

 • Съдържание и управление на социални медии
 • Facebook
 • Twitter
 • Instragram
 • Pinterest
 • Tripadvisor
 • Други

Работа със социални медии

 • Facebook
 • Twitter
 • You tube>
 • Instragram
 • и други

Подготовка за презентации и интервюта, медийни обучения

 • Проучване на медията и аудиторията
 • Подготовка на писмени текстове, въпроси и отговори
 • Обучение в презентационни умения

Мониторинг на медиите, медийни анализи

 • Оформяне на прес-книги
 • Анализ на медийното покритие
 • Работа със специализирани международни мониторинг агенции

Подготовка на писмени материали

 • Текстове за медиите
 • Фирмени писма и текстове
 • Сценарии и изявления
 • Преводи

Кризисни комуникации

 • Анализ на ситуацията
 • Определяне на проблемните моменти
 • Определяне на възможните решения
 • Мониторинг на медиите
 • Работа по време на криза

Вътрешни комуникации

 • Осъществяване на комуникациите в организацията
 • Организиране на вътрешно-фирмени събития
 • Управление на промяната
 • Комуникации с нови, настоящи и напускащи служители
 • Комуникация с партньорски организации

Осъществяване на социални кампании, спонсорски и партньорски програми

 • Творческа концепция и осъществяване на социални кампании
 • Проучване на финансови източници
 • Работа с правителствени и неправителствени организации, социални общности, партньори

Обучения - тренинги

За педагогически специалисти Присъждане на кредити, одобрени от МОН

 • Eфективни практики за работа на методическите обединения
 • Дебатът - интерактивен метод за активизиране на учениците в образователния процес
 • Ефективно партньорство между педагогически специалисти и родители
 • Задаването на въпроси като интерактивен и иновативен метод за активизиране на учениците в учебния процес
 • Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес
 • Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване
 • Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците
 • Как да научим учениците да общуват и работят в екип
 • Как да научим учениците и децата да мислят конструктивно, критично и творчески
 • Методи за превенция и справяне с агресивните прояви сред децата и учениците
 • Организиране и ръководене на образователния процес
 • Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене
 • Педагогически методи за превенция на употребата на наркотици и психоактивни вещества сред учениците
 • Педагогически стратегии за превенция на ранното напускане на учениците от училище
 • Професионалното портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения в педагогическия колектив
 • Формиране и развитие на умения за разработване и управление на проекти
 • Формиране на антитерористична култура сред учениците
 • Формиране на умения за действия при бедствия, аварии и кризисни ситуации

Нови теми в програмите на Salve

 • Компетентностен подход в обучението
  (към "Организация и ръководене на учебния процес")
 • Работа в група в часовете по различни предмети
  (към "Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците")
 • Обучение в електронна среда от разстояние - практики и техники
  (към "Организация и ръководене на учебния процес")
 • Обърната класна стая
  (към "Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване")
 • Проектобазирано обучение
  (към "Иновативни и интерактивни образователни технологии, техники и методи за преподаване")
 • Изкуственият интелект в помощ на учителя
  (към "Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците")
 • Оценяване знанията на учениците - традиционни и иновационни методи
  (към "Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците")
 • Безопасен интернет, фалшиви новини, киберсигурност
  (към "Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците")
 • Митът за дисциплината
  (Към "Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене")
 • Социално-емоционално образование в училище и детската градина
  (Към "Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене")
 • Работа с талантливи и надарени деца и ученици
  (Към "Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене")
 • Успешният PR в образователните институции. Работа със заинтересовани страни
  (към "Организация и ръководене на учебния процес")
 • Управление на стреса. Бърнаут синдром в училище и детската градина
  (към "Организация и ръководене на учебния процес")

Умения за работа в екип

 • Екип и група
 • Комуникация в екипа
 • Как да изградим и ръководим екип
 • Сработване на екипа, изграждане на желание за сътрудничество
 • Как да се справяме с проблемите в екипа
 • Мотивация и развитие на екипа
 • Игри и решаване на казуси

Умения за работа с клиенти

 • Разбиране процеса на продаване
 • Невербална комуникация
 • Вербална комуникация
 • Да говорим на езика на клиента
 • Често допускани грешки в търговския процес
 • Търсене и намиране на нови клиенти
 • Работа с лоялни клиенти
 • Бизнес етикет

Умения за продажби

 • Техники за убеждаване
 • Комуникацията в продажбите
 • Психология на продажбите
 • Създаване на връзки с клиенти
 • Технологии в продажбите, продажби в онлайн среда
 • Преговарящи умения
 • Анализ на пазара и конкуренцията

Управление на промяната, времето и стрес

 • Формулиране на цели
 • Инструменти за планиране на времето – как да съставим списък на задачите
 • Делегиране на права
 • Как да кажем "не"
 • Справяне с трудни задачи
 • Как да оптимизираме времето си
 • Използване на технологии в управлението на времето
 • Преодоляване на стреса чрез управление на времето

Ефективни практики на успешния ръководител

 • за всеки, който управлява хора
 • за собственици и управители на фирми
 • за мениджъри на start up компании
 • за работещи в неправителствения сектор
 • за работещи в държавния сектор
 • за ръководители на образователни и здравни екипи

Тиймбилдинг

 • Запознаване и опознаване в групата по нетрадиционен начин
 • Екипни и организационни ценности
 • Поставяне на цели и мотивация
 • Създаване на позитивна среда за работа
 • Техники за водене на разговор
 • Правила за водене на спор
 • Взимане на групови решения
 • Решаване на проблеми
 • Игри за ума и емоциите, решаване на казуси

Интерактивни методи в организационната практика

 • Мозъчна атака
 • Лекция. Беседа
 • Работа в група
 • Рефлексия
 • Сюжетно-ролеви игри
 • Кооперативно обучение
 • Задаване на въпроси
 • Спорове, разногласия
 • Решаване на казуси и инциденти

Създаване на позитивна среда за учене и работа

 • Емоционална интелигентност
 • Развиване на потенциала на служителите
 • Създаване на среда за поемане на рискове и правене на грешки
 • Формиране на чувство за значимост
 • Умения за работа в екип
 • Сюжетно-ролеви игри и решаване на казуси

Модерно творческо мислене

 • 10 инструмента за модерно творческо мислене
 • Мозъчна атака
 • Работа в група
 • Плюс, Минус, Интересно
 • Отчитане на всички фактори
 • Следствия и резултати
 • Гледната точка на другите
 • Важност и приоритети
 • Намиране на варианти
 • Сравняване, при което се търсят сходства и различия
 • Налична информация – скрита информация
 • Случайна дума
 • Факт и мнение

Екипно творческо мислене

 • Шест мислещи шапки – синтезиран подход за мислене
 • Мозъчна атака
 • Работа в група
 • Бяла шапка
 • Червена шапка
 • Черна шапка
 • Жълта шапка
 • Зелена шапка
 • Синя шапка
 • Ред на ползване на шапките
 • Рефлексия

Комуникационни умения

 • Невербална комуникация
 • Вербална комуникация
 • Умения за слушане
 • Умения за въздействие
 • Презентационни умения
 • Канали на комуникация
 • Телефонна и e-mail комуникация
 • Писмена бизнес комуникация
 • Как да задаваме въпроси

Умения за презентиране

 • Какво изискват добрите презентации
 • Анализ на аудиторията
 • Преодоляване на сценичната треска
 • Организация на пространството
 • Външен вид и поведение
 • Осем начина за завладяване на аудиторията от самото начало
 • Осем съвета за задържане вниманието на аудиторията
 • Осем подхода за справяне с въпросите и отговорите
 • Често допускани грешки
 • Как да подготвим и представим power point презентация
 • Ефективно използване на визии и раздавателни материали

Работа в социални мрежи, телефонни, e-mail умения

 • Работа с Facebook, Twitter, Youtube и други социални мрежи
 • Как да направим добро първо впечатление
 • Ключови фрази
 • Правилният тон на гласа
 • Съвети за добър телефонен етикет
 • Забранени думи и фрази по телефона
 • Изпращане на ефективни мейли
 • Форма и тон на писмата
 • Как да отговорим и препратим e-mail
 • Как да напишем кратко и просто писмо
 • Как да използваме изрази, които правят впечатление

Умения за изработване и управление на проект

 • Техники за екипно творческо мислене
 • Въведение
 • Формулиране на цели
 • Целеви групи
 • SWOT анализ
 • Стратегия и подход
 • Тактика и дейности
 • Времева рамка
 • Бюджетиране
 • Управление

Творческо мислене в живота и бизнеса

 • Взимане на решения, водещи до успешен резултат
 • Създаване на оригинални идеи
 • Развиване на екипното творческо мислене
 • Решаване на проблеми
 • Усвояване на инструменти за творчески подход към работата и живота
 • Стимулиране на творческото въображение

Ръководителят – Мениджър или Лидер

 • Предизвикателствата пред съвременните лидери
 • Мениджърски срещу лидерски умения
 • Кой лидер е ефективен
 • Как да придобием лидерски умения
 • Как да създадем визия на лидер
 • Как да мотивираме хората, от които имаме нужда
 • Как да се грижим за себе си
 • Инструменти за ръководене и мотивация
 • Решаване на казуси и използване на тестове
 • Бизнес-етикет

Бизнес-етикет

 • Силата на първото впечатление
 • Прическа, гардероб, език на тялото
 • Глас и реч
 • Етикет по време на срещи
 • Телефонен етикет, e-mail култура
 • Писмена бизнес-комуникация

Писмени умения

 • Разбиране на аудиторията
 • Изясняване целта на писането
 • Как да структурираме идеите си
 • Как да изберем точните думи, дължина и съдържание на изреченията
 • Как да напишем ефективни текстове - писмо, e-mail, факс, меморандум, автобиография, мотивационно писмо, рекламен текст
 • Как да подобрим начина, по който изглежда нашият текст – форматиране и правопис
 • Писмени техники и визии за по-силно внушение

Тренинг-обучения за училища и детски градини

 • Иновативни методи за работа с групи
 • Педагогически стратегии за превенция на отпадането на учениците от училище
 • Ефективни практики за успешни ръководители
 • Творческо писане
 • Как да развием емоционалната интелигентност
 • Методи за превенция на агресията сред учениците (Агресия и девиантно поведение. Противообществени прояви)
 • Формиране на антитерористична култура сред учениците (тренинг-обучението е консултирано с експерт от ДАНС)
 • Ефективни практики за защита при бедствия и аварии
 • Бъдеще без наркотици - превенция на употребата на наркотици сред младите хора
 • Ефективни практики за възпитание и обучение по "Безопасност на движението по пътищата" в детските градини и училищата
 • Интерактивни методи в педагогическата практика в училище / детската градина
 • Дебатът – една интелектуална игра
 • Умения за планиране и ръководство на проекти
 • "Изкуството да задаваш въпроси"
 • Създаване на позитивна среда за учене в училище училище / детската градина
 • Умения за работа в екип
 • Как да научим учениците да общуват и работят в екип
 • Тиймбилдинг - усъвършенстване на взаимоотношенията в екипа
 • Умения за комуникация
 • Ораторско майсторство и презентиране
 • Как да научим учениците / децата да мислят модерно
 • Чрез методиката на Едуард де Боно – "10 инструмента за мислене" и "6 мислещи шапки"
 • Повишаване мотивацията за учене на учениците
 • Преодоляване на стреса в училище чрез играта
 • Методически обединения - ефективни практики за работа
 • Главният учител – мениджър и лидер
 • Успешният PR на училището / детската градина
 • Силата на училището и класа като марка
 • Ученическите съвети - активна форма на участие на учениците в живота на училището
 • Ученическото портфолио като средство за самопознание и самооценяване
 • Родители и учители - обучаваме и възпитаваме заедно

Тренинги за личностно развитие

 • Как да преодолеем стреса и да се радваме на живота
 • Училище за родители
 • PR и реклама. Как да работим с медии
 • Курс за общуване "Само за жени!"
 • Техника на говорене. Техника на писане

Организация на обученията

 • Salve провежда тренинг-обученията по собствена методика.
 • Salve разработва отделни модули обучения, съобразени със специфичните особености на фирмата, организацията, групата.
 • Salve работи с опитни треньори, обучавали групи от София, Пловдив, Асеновград, Пазарджик, Раковски.
 • Оптималният брой на участниците в групата е 12.
 • Salve осигурява необходимите раздавателни материали.